Prezentacje

Prezentacje 2019-06-28

Epokowa zmiana w GBS Banku

Zakończyła się pewna epoka. Zbigniew Wielgosz, wieloletni prezes GBS Banku, a zarazem znany animator regionalnej przedsiębiorczości oraz bankowości spółdzielczej przeszedł na emeryturę. Przekazanie sterów nowej prezes – Bożenie Głogowskiej odbyło się podczas wyjątkowo uroczystego Zebrania Przedstawicieli.

Bożena Głogowska i Zbigniew Wielgosz Bożena Głogowska i Zbigniew Wielgosz
Tym szczególnym dniem w historii Gospo­darczego Banku Spółdzielczego w Barlinku był 31 maja 2019 r. To wtedy w Bukowej Przystani w Barlinku spotkali się delegaci i zarząd tej naj­większej instytucji finansowej z centralą na Po­morzu Zachodnim. W wydarzeniu uczestniczyły najważniejsze w Polsce postacie świata banko­wości spółdzielczej, a także współpracujący z nimi menedżerowie z branży ubezpieczenio­wej. Byli wśród nich: Jerzy Bańka, Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich, Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu Krajowe­go Związku Banków Spółdzielczych, Wicepre­zes Zarządu SGB Banku Andrzej Chmielecki, Prezes Zarządu Interrisk Towarzystwo Ubez­pieczeń S.A. Piotr Narloch, członek Zarządu Concordia Polska TUW – Grzegorz Kukla oraz Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Usług Zrze­szeniowych Jarosław Grochowski.
 
Prezes Zarządu GBS Banku usłyszał tego dnia wiele podziękowań za długą współpracę i zachęt do dalszego zaangażowania w rozwój sektora bankowości spółdzielczej.

– Zbigniew Wielgosz tworzył bezpieczny, ale też jeden z najszybciej rozwijających się i za­awansowanych technologicznie banków. Cieszę się, że mogliśmy 10 lat razem współpracować – mówił Sławomir Czopur, Prezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS Banku Polskiej Spółdzielczości.
 
– Był zawsze niepokorną osobą w pozytyw­nym znaczeniu tego słowa. Wyróżniała go in­nowacyjność. To on wprowadził pierwsze karty elektroniczne i inne nowoczesne rozwiązania do polskiej bankowości spółdzielczej – przypomniał Artur Adamczyk, Wiceprezes Zarządu Banku BPS Bank Polskiej Spółdzielczości.
 
Na przychylną biznesowi postawę zwracali uwagę obecni na sali przedsiębiorcy, wielolet­ni klienci GBS Banku z Barlinka i Szczecina oraz przedstawiciele organizacji gospodarczych, w tym Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej: – Chciałbym podzię­kować Zbigniewowi Wielgoszowi w imieniu po­nad 300 przedsiębiorców zrzeszonych w naszym samorządzie gospodarczym. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku to stacja krwiodawstwa w krwiobiegu gospodarczym regionu, zapewnia­jąca obieg finansowania dostępnego dla firm.
 
Wydarzenie było okazją do uhonorowania zasług Zbigniewa Wielgosza dla lokalnej spo­łeczności. Kierowany przez niego bank nie tylko zapewniał finansowanie wielu firmom z regionu, ale wspierał też lokalną kulturę i przedsięwzięcia społeczne. W uznaniu zasług Mariusz Maciejewski, Przewodniczący Rady Miasta w Barlinku oraz Dariusz Zieliński, Bur­mistrz Miasta i Gminy Barlinek wręczyli Zbi­gniewowi Wielgoszowi odznaczenie Honoro­wy Obywatel Miasta Barlinek. W uroczystości uczestniczył również Starosta Powiatu Myśli­borskiego Andrzej Potyra.
 
W trakcie wydarzenia nie zabrakło pamiąt­kowych zdjęć, wspomnień ze świata banko­wości spółdzielczej i biznesu oraz prezentów, z których wiele nawiązywało do pasji Zbignie­wa Wielgosza, czyli produkcji wina. Pod koniec spotkania wieloletni prezes przekazał symbo­liczny klucz pod sztandarem banku Bożenie Głogowskiej, która objęła funkcję p.o. prezesa zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku. Plan sukcesji w GBS Banku został opracowany w 2015 r. przez prezesa Zbignie­wa Wielgosza i został konsekwentnie zrealizo­wany.
 
– Sukcesja powinna być naturalnym proce­sem w zarządzaniu każdą instytucją, tym bar­dziej w przypadku banku, który jest instytucją za­ufania publicznego – mówi Bożena Głogowska.
 
 
 
www.gbsbank.pl
 
GBS Bank Centrala
ul. Strzelecka 2
74-320 Barlinek
tel. 95 746 04 00
e-mail: bank@gbsbank.pl
GBS Bank Oddział
w Szczecinie

al. Bohaterów Warszawy 31
tel./fax 91 48 41 720
szczecin@gbsbank.pl
GBS Bank Oddział
w Stargardzie

ul. Czarnieckiego 2 f
tel./fax 91 57 82 442
stargard@gbsbank.pl

 

 

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2019-06-28 10:18
Wszystkich rekordów:

Społeczność