Prezentacje

Prezentacje 2020-02-10

Dofinansowanie OZE - pozyskaj fundusze ze wsparciem ekspertów

Firma Najda Consulting ze stuprocentową skutecznością przygotowała w poprzednim konkursie sześć projektów wartych łącznie ponad 12 mln zł, z łącznym dofinansowaniem przekraczającym 6 mln zł. Poznaj najważniejsze informacje o aktualnym naborze w ramach działania 2.10 RPO WZP z zakresu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

2 stycznia ruszył nabór wniosków na dofinansowanie w ramach działania 2.10. Jest to drugi konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczony dla działań z zakresu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W ramach nowo ogłoszonego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty polegające na budowie, rozbudowie, modernizacji jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych.
Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest prowadzenie powyższych działań na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Rozpoczęcie naboru wniosków:

2 stycznia 2020

Zakończenie naboru wniosków:

27 marca 2020

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie w konkursie:

29 840 300 zł

W konkursie nie określono wartości minimalnego ani maksymalnego poziomu kwotowego dotacji.

Typ beneficjenta:

• Przedsiębiorcy,
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• Jednostki organizacyjne JST,
• Jednostki sektora finansów publicznych,
• Szkoły wyższe,
• Kościoły i związki wyznaniowe,
• Wspólnoty mieszkaniowe,
• Spółdzielnie mieszkaniowe,
• Instytucje oświatowe i opiekuńcze,
• Zakłady opieki zdrowotnej,
• Grupy producentów rolnych,
• Organy administracji rządowej prowadzące szkoły,
• Organizacje pozarządowe,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można aplikować?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty, które obejmują :

• wsparcie na budowę, rozbudowę, modernizację jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii oraz na niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych
• wsparcie źródeł wytwarzających energię w kogeneracji

Ważne!

W ramach konkursu nie będą wspierane instalacje do spalania węgla ani do współspalania biomasy z węglem.

Wstępna lista rankingowa zostanie utworzona na podstawie prekwalifikacji. Projekty w kolejności od projektów, które otrzymały największą liczbę punktów, do wysokości 130% alokacji, mają status projektów podstawowych. Pozostałe projekty są projektami rezerwowymi.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu z zastrzeżeniem szczegółowych uregulowań dotyczących projektów objętych regułami pomocy publicznej.

• Przewiduje się pomoc publiczną dwojakiego rodzaju: pomoc de minimis oraz pomoc horyzontalną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych. Dofinansowanie w ramach jednego projektu będzie mogło stanowić pomoc wyłącznie jednego rodzaju.
• Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.
• Pomoc horyzontalna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych wyliczana jest za pomocą kalkulatora pomocy horyzontalnej. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach pomocy horyzontalnej nie może przekraczać:

1) 80% – dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,
2) 70% – dla średniego przedsiębiorcy,
3) 60% – dla dużego przedsiębiorcy (w tym JST).

Katalog kosztów kwalifikowanych przewiduje:

a) Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu, nie więcej niż 1,5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, np.: – projekt budowlany, dokumentacja przetargowa i geodezyjna, opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych;
b) Wydatki na usługi dotyczące czynności nadzoru w procesie budowlanym zlecane na zewnątrz, nie więcej niż 1,5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, np.: inspektor nadzoru inwestorskiego, inżynier kontraktu;
c) Wydatki poniesione na zakup nieruchomości: do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu;
d) Wydatki na prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, np.: budowa/przebudowa instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE, przygotowanie terenu pod budowę (zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów);
e) Wydatki na informację i promocję dotyczące oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno-promocyjnych.

Maksymalna moc instalowanych elektrowni/jednostek to:

• dla energii wodnej (do 5 MWe),
• dla energii wiatru (do 5 MWe),
• dla energii słonecznej (do 2 MWe/MWth),
• dla energii geotermalnej (do 2 MWth),
• dla energii z biogazu (do 1 MWe),
• dla energii z biomasy (do 5 MWth/MWe),
• dla energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji (do 1 MWe),
• dla energii wytwarzanej z biomasy w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności (do 5 MWe),
• dla energii wytwarzanej z biogazu w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności (do 1 MWe).

Kryteria jakościowe wyboru projektów są następujące:

• Gotowość do realizacji projektu – max 20 pkt.
• Efektywność kosztowa projektu – moc instalacji – max 19 pkt.
• Koncentracja wsparcia na publicznych jednostkach systemu opieki zdrowotnej – max 18 pkt.
• Produkcja energii – więcej niż 554,70 MWh/ rok – max 12 pkt.
• Instalacja wykorzystuje energię pochodzącą z biogazu/ energii słonecznej/ biomasy – max 12 pkt.
• Zgodność z planem gospodarki niskoemisyjnej – max 4 pkt.
• Kogeneracja – max 4 pkt.
• Realizacja projektu na Specjalnej Strefie Włączenia – max 3 pkt.
• Efektywność dofinansowania – max 3 pkt.
• Udokumentowana możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – max 2 pkt.

Nasze dotychczasowe działania przyczyniły się do dofinansowania między innymi takich projektów jak:

→ „Budowa pomp ciepła w budynku użyteczności publicznej – Gimnazjum w Resku”,
→ „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa MAC DREW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
→ „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego”,
→ „Hala Nehringa – Fotowoltaika, planowanej do zabudowy na dachu hali zlokalizowanej przy ul. Nehringa 73 w Szczecinie”.


www.najdaconsulting.pl
#NajdaConsulting #PotęgujemyRozwój
 

Najda Consulting
Cukrowa Office
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1/23
71- 004 Szczecin
tel.: 91 432 01 60
office@najdaconsulting.pl


artykuł promocyjny

aktualizowano: ponad tydzień temu, 2020-03-16
Wszystkich rekordów: